WeCARE สตูดิโอ

WeCARE เสียงที่เป็นแบรนด์ของคุณ

นโยบายการยกเลิกและการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข

ในการยกเลิกการจอง WeCARE จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เว้นแต่จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องอื่นๆ
 

การยกเลิก

การขอยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการจองที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยัน (รวมถึงคำขอที่ทำภายในช่วงเวลานี้) จะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน การขอยกเลิกการจองหลังจากการจองที่ระบุในอีเมลยืนยันแล้ว 24 ชั่วโมง (รวมถึงคำขอที่ทำภายในช่วงเวลานี้) จะต้องชำระค่าบริการขั้นต่ำ 50% หากไม่มาถึงสตูดิโอทางเราจะถือว่า “No Show” และเงินค่าธรรมเนียมการจองจะไม่ได้รับคืน

การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข

การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของคุณจะต้องดำเนินการผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของ WeCARE เท่านั้น 

การปรับเปลี่ยนวันที่ การมาถึงล่าช้า หรือการยกเลิก การขอปรับเปลี่ยนภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการจองที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยัน (รวมถึงคำขอที่ทำภายในช่วงเวลานี้) จะไม่เสียค่าใช้จ่าย การขอปรับเปลี่ยนหลังจาก 24 ชั่วโมง หลังจากการจองที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยัน (รวมถึงคำขอที่ทำภายในช่วงเวลานี้) จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20% โปรดทราบการปรับเปลี่ยนตารางจะสามารถทำได้เฉพาะช่วงเวลาที่สตูดิโอว่างเท่านั้น มิฉะนั้นคำขอจะถือว่าเป็นการยกเลิก

มีปัญหาหรือข้อสงสัยในการจองก่อนที่จะมาถึง หรือระหว่างบันทึกเสียง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า WeCARE ติดต่อเราได้ในเวลาทำการตั้งเวลา 9.00 - 19.00 นาฬิกา